Стандарти за дизайн


Производството във фармацията и хранително-вкусовата промишленост трябва да отговаря на всякакви стандарти за чистота и безопасност на продукта. Поради това, тези индустрии са обект на постоянни, обстойни и задълбочени проверки от компетентни органи и всяко несъотвтествие с приетите международни стандарти може да доведе до тежки санкции и дори до спиране на производството. При козметичната и химическата промишленост, нещата също са обвързани с високи изисквания за безопасност и добри производствени практики.

При производството на нашите съоръжения, ние от „Интер Инженеринг-10” и от „ИНОКС” се съобразяваме с всички регулации и регулаторни органи за добри производствени практики, безопасност на продукта и процесите, както и с изискванията на производството на клиента.Добри производствени практики


Добрите Производствени Практики е частта на подсигуряването на качеството, според която продуктите са системно произвеждани и контролирани спрямо нивото на качеството, съответстващо на тяхното предназначение и изискуемо от пазарните организации и продуктови спецификации. GMP разглежда едновременно и производството и качествения контрол.


FDA Изисквания


The Food and Drug Administration  FDA или USFDA е федерална агенция към United States Department of Health and Human Services. Организацията отговаря за защитата и промотирането на общественото здраве, посредством регулиране и контролиране на безопасността на лекарствата, храните, хранителните добавки, тютюниевите изделия, ваксини, био-продукти, кръвопреливане, ветеринарни продукти и др.


Европейската Kомисия


European Commission (EC) – Европейската комисия е изпълнителното тяло на Европейския съюз, отговарящо за предложенията, гласуването и приемането на закони, свързани с ежедневното управление на евросъюза. Част от отговорностите и са, посредством директиви, да регулира безопасността на продукти, внасяни и произвеждани на територията на страните членки. В това число влизат машините и съоръженията за фармацията, козметиката, ХВП, химическата и тежката индустрия.


ATEX - Взривобезопасно


АТЕХ Взривобезопасност IP 65 - Директивата АТЕХ се състои от две отделни директиви, описващи какво оборудване е позволено в среда с експлозивна атмосфера. Името на АТЕХ произлиза от френското наименование на директива 94/9/ЕС :  Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosibles. Directorate-General for Employment, Social Affairs & Inclusionbinding Guide to good practice for implementing Directive 1999/92/EC


Световната Здравна Организация


World Health Organization – Световната Здравна Организация е специализирана агенция под егидата на ООН, отговаряща с международното обществено здраве. Организацията редовно изнася доклади, които касаят GMP относно производството на различни фармацевтични и хранителни продукти, съдържащи вредни субстанции за човешкото здраве. 


ДАМТН


ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР (ДАМТН) е държавен надзорен орган, провеждащ националната политика в областта на:

  • надзор на пуснати на пазара и/или в действие продукти, попадащи в обхвата на директивите от Нов подход;
  • надзор на пуснати на пазара строителни продукти; продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране; електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества и отпадъците от него;
  • технически надзор на съоръженията с повишена опасност; 
  • контрол на качеството на течните горива; 
  • метрологичен надзор; 
  • оправомощаване и надзор на органи, извършващи оценяване на съответствието на продукти, попадащи в обхвата на директиви от Нов подход.

Министерство на здравеопазването


Министерство на Здравеопазването - (МЗ) е българска държавна институция с ранг на министерство, която отговаря за постигането на по-добро здраве за гражданите чрез интегрирана профилактика, ранна диагностика и ефективно лечение на заболяванията и уврежданията сред населението на страната.


Pharmacist Pharma Journal


Pharmacist Pharma Journal – Блог с добри фармацевтични практики и документи


PICSCHEME


Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme – PICSCHEME – Сайт с полезна документация за нуждите на фармацевтичната промишленост.
Share on Viber